GrupniKupon - Srbija

Pravila i uslovi korišćenja

Dobrodošli na GrupniKupon.com!

 

Molimo pročitaj pravila i uslove korišćenja u nastavku. Pristupom ili upotrebom naše internet stranice, potvrđuješ da si pročitao/la, razumeo/la i da se slažeš sa svim uslovima i pravilima upotrebe ovog sajta.

 

 

1. Ko je GrupniKupon?

GrupniKupon pruža interaktivnu online uslugu putem Internet stranica na domenu grupnikupon.com.

Usluga se sastoji od pružanja informacija, upravljanja sadržajem i sprovodenja finansijskih transakcija. Te usluge zajedno pružaju GrupniKupon, pridružene firme i treće strane. 

 

Autobaranja d.o.o.
GrupniKupon
Radišićeva 67
25000 Sombor - Srbija

Telefon: 069/690-330

Telefax: 025/25-626

 

Kontakt formular

email: info.sr@grupnikupon.com

 

2. Opšteno
Ova pravila i uslovi korišćenja se odnose na korišćenje Internet stranica grupnikupon.com od strane krajnjih korisnika.


Korišćenjem ovih Internet stranica (izuzev u slučaju prvog čitanja ovih Uslova), Krajnji korisnici iskazuju da se slažu sa ovde navedenim pravilima i uslovima korišćenja i pristaju na korišćenje internet stranica grupnikupon.com u skladu sa njima.Krajnji korisnik lično je odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki, na mestima gde one kao takve postoje.


Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da, iako je Internet uopšteno sigurna okolina, ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole firme GRUPNIKUPON d.o.o. Zato, GrupniKupon ne može da bude odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vreme prenosa informacija na Internetu. Iako je cilj firme GRUPNIKUPON d.o.o. da ovu internet stranicu učini dostupnom 24 sata dnveno i to 7 dana u nedelji, Internet stranice ponekad možda neće biti dostupne zbog bilo kog razloga, uključujući i njihovo rutinsko održavanje.


Krajnji korisnik se slaže i prihvata da zbog razloga, koji su kako pod, tako i izvan kontrole firme GRUPNIKUPON d.o.o., pristup Internet stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen. GrupniKupon zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili ukine bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vreme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje stranica. Korišćenjem ovih Internet stranica izjavljujete da ste upoznati i saglasni sa ovde navedenim pravilima i uslovima korišćenja. Ukoliko se sa ovde navedenim pravilima i uslovima korišćenja ne slažete, molimo vas da se suzdržite od upotrebe naših Internet stranica.

 

3. Promena uslova

GrupniKupon, kao autor/vlasnik/menadžer sajta www.grupnikupon.com, zadržava pravo izmene i dopune sadržaja ovog sajta, što uključuje i Izjavu o privatnosti podataka i Pravila i Uslove korišćenja, u bilo kom trenutku, bez prethodne najave. Zato te molimo da redovno posečuješ ovu stranicu, kako bi bio/la u toku ukoliko doođe do izmene Pravila i Uslova korišćenja i Izjave o poverljivosti podataka koji su trenutno važeći i koje si prihvatio/la. Bilo kakva izmena ili brisanje  pravila i uslova korišćenja i izjave o poverljivosti podataka
stupiće na snagu odmah nakon što bude objavljena na stranicama. Napominjemo da ukoliko dođe do promene pravila i uslova korišćenja i izjave o privatnosti podataka, i nastaviš koristiti naše Internet stranice, podrazumeva se da prihvataš pravila i uslove korišćenja i izjavu o privatnosti podataka koji su trenutno važeći.

 

4. Ponašanje krajnjeg korisnika

Ove Internet stranice, kao i bilo koje druge stranice, sada ili kasnije sadržane, ili na drugi način dostupne, putem spoljnih linkova sa internet stranicama grupnikupon.com su privatno vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih internet stranica mora biti u skladu s ovim uslovima korišćenja. Iako podržavamo i podstičemo komunikaciju i međusobnu interakciju korisnika putem internet stranica grupnikupon.com, zahtevamo i očekujemo od svih korisnika da sve njihove aktivnosti u vezi s korišćenjem ovih internet stranica budu u skladu s pozitivnim propisima Republike Srbije. Krajnji korisnici ne smeju putem ovih internet stranica objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran ili na drugi način nepoželjan u odmerenoj komunikaciji, koji podstiče na protivpravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja firme GRUPNIKUPON d.o.o., sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Bilo kakvo ponašanje Krajnjih korisnika, koje prema diskrecionoj oceni firme GRUPNIKUPON d.o.o. ograničava ili onemogućuje bilo kog drugog krajnjeg korisnika u korišćenju ili uživanju u ovim internet stranicama strogo je zabranjeno. Krajnji korisnik ne sme koristiti ove internet stranice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, verske, političke, ili nekomercijalne promocije, uključujući pozivanje korisnika ovih internet stranica na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju, ili potencijalu konkurenciju firmi GRUPNIKUPON d.o.o.

 

5. Intelektualno vlasništvo

Svi materijali koji se nalaze na grupnikupon.com internet stranicama ekskluzivno su pravo firme GRUPNIKUPON d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nosioca autorskih prava kao i nosioca prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNET STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA FIRME GRUPNIKUPON D.O.O. STROGO JE ZABRANJENO!

 

Bilo kakvo kršenje ovih uslova koje može imati za posledicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava nekog drugog oblika intelektualnog vlasništva koje može dovesti do pokretanja građanskih ili trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja. Ove Internet stranice sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom kao i druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, muziku, zvuk, kao i celi sadržaj internet stranica grupnikupon.com, a u skladu s propisima Republike Srbije. GrupniKupon je nosilac autorskih prava u vezi s izborom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem. Krajnji korisnik ne sme menjati, objavljivati, prenositi, učestvovati u prenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorišćavati bilo koji sadržaj, u celosti ili delomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje lične upotrebe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja firme GRUPNIKUPON d.o.o. i nositelja autorskog prava. Krajnji korisnik neće na ovim Internet stranicama postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnim bilo kakav materijal koji podleže autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. GrupniKupon nema nikakvu obavezu da obaveštava krajnjeg korisnika, ili da mu pomaže da odredi da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zloupotrebom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni deo ovih internet stranica, Krajnji korisnik garantuje da je nosioc prava na tim materijalima izričito dao firmi GrupniKupon besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korišćenje, reprodukciju, modifikovanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (delomično ili u celosti) na području celog sveta. Krajnji korisnik takođe daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za njihovu ličnu upotrebu. Time Krajnji korisnik daje pravo firmi GRUPNIKUPON d.o.o. menjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na ovim internet stranicama. Uslovi navedeni u ovom poglavlju se jednako odnose u korist firme GrupniKupon, kao i njenih sestrinskih firmi, povezanih društava i trećih pružatelja usluga i licenciranih društava, i svako od njih ima pravo direktno i u vlastito ime da provodi te uslove.

 

7. Izjava o garanciji i ograničenje odgovornosti

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korišćenje ovih internet stranica isključivo na odgovornost krajnjeg korisnika.

 

Ni GrupniKupon, njene sestrinske firme, kao ni jedan od njihovih zaposlenika, agenata, trećih pružatelja usluga ili licenciranih firmi ne garantuju da upotreba ove internet stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez grešaka; niti garantuju za

 

( I ) posledice koje mogu nastati upotrebom ove internet stranice

( II ) tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe date preko ovih internet stranica.

 

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete, ili moguće povrede uzrokovane bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, kompjuterskim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da firma GrupniKupon nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana kao i da rizik od šteta koji može nastati kao posledica navedenog u potpunosti leži na krajnjem korisniku. Ni u kojem slučaju firma GrupniKupon, ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranju, proizvodnju ili distribuciju ovih internet stranica, ili s njima povezanog sadržaja, kao i bilo koji softver, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja, ili zbog nemogućnosti korišćenja ovih internet stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uslovi ovog poglavlja odnose na celokupan sadržaj ovih internet stranica. Uz prethodno navedene uslove, ni firma GRUPNIKUPON d.o.o., niti njene sestrinske firme, pružatelji informacija, ili partneri koji uređuju sadržaj, neće biti odgovorni, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje greške, netačnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovim internet stranicama, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Ni jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit. Firma GRUPNIKUPON d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašćeni korisnik može postaviti na ove internet stranice. Bilo kakav sadržaj koji je postavljen, a koji je ili se može smatrati neprikladnim može u svakom trenutku biti uklonjen od strane firme GRUPNIKUPON d.o.o. GrupniKupon zadržava pravo promene, prilagođavanja, izmene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji oceni da je neprikladan.